دستورالعمل برای استخدام خارجی ها و اجازه کار در ترکیه

دستورالعمل برای استخدام خارجی ها و اجازه کار در ترکیه

قوانین عمومی

خارجی ها مجبور هستند قبل از شروع کار وابسته و مستقل در ترکیه، مجوز بگیرند.برای همین منظور دستوالعمل استخدام خارجی ها در ترکیه و اجازه کار بحث مهمی است.
اطلاع دادن درباره کار خارجی های با کار مستقل موظفند در عرض حداکثر پانزده روز از زمان شروع کار و بعد از پانزده روز از پایان کار، وضعیت را به وزارت کار و امنیت اجتماعی اطلاع دهند.
محدودیت ها کارفرمایانی که پرسنل خارجی استخدام می کنند، موظف هستند این موضوع را تا پانزده روز از شروع کار به وزارت خانه اطلاع دهند. در صورتی که آن ها در عرض سی روز از تاریخ

مشخص شده، شروع به کار نکردند باید از تاریخی که اجازه صادر شد یا تاریخی که قرارداد خاتمه یافت وزارت خانه را مطلع کنند.

مجوزهای کاری برای بخش کشاورزی، صنایع یا خدمات، شغل یا حرفه خاص و منطقه یا جغرافیایی مورد نظر برای مدت مشخصی صادر می شود که البته شرایط بازار تجاری و اقتصاد کشور باید به آن شغل نیاز داشته باشد.
حق لغو وزارت کار و امنیت اجتماعی حق لغو اجازه کار را دارد. و پس از لغو به وزارت مربوطه در مورد وضعیت آن اطلاع دهد.
مدت اعتبار گذرنامه خارجی هایی که اعتبار گذرنامه آن ها شصت روز بیشتر از تاریخ انقضای مجوز کار آن ها نیست، اجازه ورود به ترکیه و کار را ندارند.
اجازه کار به عنوان اجازه اقامت برای استخدام خارجی ها در ترکیه یک مجوز کار معتبر و همچنین سند لغو مجوز کار در اجازه اقامت منظور می شود. یعنی مجموز قانونی و معتبر می تواند مجوز اقامت را به همراه داشته باشد و لغو مجوز کار نیز می تواند لغو مجوز اقامت را به همراه داشته باشد.

انواع مجوز کار

اجازه کار برای یک دوره مشخص از زمان (مجوز کار برای مدت زمان ثابت) :

برای استخدام خارجی ها در ترکیه با توجه به دوره زمانی و سال و ماه، قابل تمدید برای سه یا شش سال است. این شایع ترین نوع مجوز کار در عمل است.

اجازه کار برای مدت نامحدود (مجوز کار دائمی) :

به کسانی داده می شود که دوره طولانی اقامت داشته اند یا خارجی هایی که در ترکیه ساکن هستند یا کسانی که بی وقفه برای حداقل هشت سال به طور کاملبا مجوز کار کرده اند.

مجوز کار مستقل :

به خارجی هایی داده می شود که مستقل کار می کنند و همچنین در ترکیه به طور قانونی حداقل به مدت پنج سال بدون وقفه اقامت داشته اند.

مجوز کار استثنایی :

برای استخدام خارجی ها در ترکیه، به خارجی های مطمئن یا خاص تحت شرایط خاص داده می شود.

کاربرد خارجی

درخواست مجوز کار می تواند در داخل یا خارج از ترکیه انجام شود یعنی برای استخدام خارجی ها در ترکیه و گرفتن مجوز کار از خارج یا داخل ترکیه اقدام شود. خارجی هایی که در خارج از ترکیه اقامت دارند باید به سفارت خانه ها یا کنسولگری های ترکیه در کشور محل اقامت یا شهروندی خود بروند و درخواست موز کار در کشور ترکیه کنند.

مدارک مورد نیاز متقاضی فردی

  • گذرنامه
  • درخواست ویزای کار
  • یک عدد عکس
  • قرارداد استخدام

 

شرکت متقاضی

کارفرما در ترکیه باید یک درخواست آنلاین به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه دهد. این درخواست باید طی 6 روز داده شود. اتباع خارج از کشور باید یک وکیل مجاز که شهروند ترکیه باشد، داشته باشند تا درخواست الکترونیکی خود را ارائه و پس از آن پیگیری کنند زیرا روند پیگیری و ارائه درخواست، نیاز به یک شماره شناسایی ملی کشور ترکیه دارد.

 

کاربرد داخلی

دارنده مجوز اقامت معتبر (این مجوز برای حداقل 6 ماه معتبر است، به جز اجازه اقامت برای اهداف آموزشی) و یا کار فرمایان آن ها می توانند مستقیما به وزارت کار و امنیت اجتماعی مراجعه کنند و مجوز خود را ارائه دهند تا بابت کارکرد آن ها مشکلی نباشد و همچنین برای دریافت اینمجوز هم می توانند شخصا یا توسط وکیل به وزات خانه مراجعه کنند.