مطالب کوتاه در مورد زبان ترکیش در کشور ترکیه

مطالب کوتاه در مورد زبان ترکیش در کشور ترکیه

مطالب کوتاه در مورد زبان ترکیش در کشورترکیه

مطالب کوتاه در مورد زبان ترکیش در کشورترکیه : زبان ترکیش در جمهوری ترکیه یک زبان بومی است و قبرس, بخشی از بلغارستان و یونان و بخشی از کشورهای دیگری که زیر شاخه امپراطوری عثمانی قدیم است به این زبان سخن می گویند. تعدادی از مهاجرینی که در واقع میلیون ها نفر از مهاجرین ترک دراروپا هستند به این زبان گفتگو می کنند.

ترکیش زبانی است که جزو خانواده زبانی آلتایی قرار می گیرد و بخشی از کشورهای خاص به نام خانواده زبانی نامیده شده اند. مردم ترکیه در واقع برای نوشتن به زبان ترکیش با الفبای عربی از سال 900 تا 1928 این نوع نگارش به زبان ترکیش را انجام می داده اند. مصطفی کمال آتاتورک این نوع نوشتار را به الفبای لاتین تغییر داد و حکومت ترکیه ساختار زبان لاتین را با این فرض که یادگیری زبان عربی سخت و دشوار است و بهتر است از نوشتار لاتین استفاده شود را در خود نهادینه کرد.

ادبیات و نرخ تحصیلات بصورت فزاینده ای در کشورهای عربستان در حال افزایش است. این آمار از حدود 20 درصد افراد به 90 درصد افرادی که دارای تحصیلات هستند تغییر کرده است. الفبای لاتین در واقع اصواتی را ایجاد کرده است که باعث آسانی زبان ترکی نسبت به ساختار زبان عربی که در فرهنگ های امپراطوری عثمانی بکار برده می شده, شده است. زبان ترکیش دارای 29 حرف است و 7 حرف آن از ریشه زبان لاتین به زبان ترکی جدید تغییر پیدا کرده اند.

الفبای جدید و مدرن ترکی دارای تلفظ هایی با شدت وحدت بالا است. الفبای اداری و آخرین ورژن الفبا برای مناطق مختلفی از کشورهای ترک نشین در حال استفاده است. در حال حاضر زبان ترکی نزدیک به خانواده زبانی آذربایجانی, ترکمنی, ازبک و قزاق است.

نظریه دیگری در ارتباط با زبان ترکی وجود دارد که زبان ترکی را برگرفته از خانواده زبانهای آلتایک که شامل زبان ژاپنی, منگلیسم و کره ای می داند. امروزه زبان ترکیش مطابق این نظریه به نوعی آلتائیک محسوب می شود. بعضی عبارت ها در ترکیش مانند سلام به صورت سِلام مطرح می شوند که در واقع ترکی انگلیش نوشته می شوند یعنی به این صورت که به ترکی لاتین مطرح می شود و گونه نوشتاری آن با استفاده از حروف انگلیسی نوشته می شود.7 حرف ترکیش نیز بر همین اساس دچار تغییر شده اند و به اصطلاح معرب شده اند.